Polish Printmaking

Darina Peeva, Art Werger

Rektor i Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
zapraszaj? na otwarcie wystawy grafiki

Darina Peeva, Art Werger Nagrody Rektora Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

7 grudnia 2012 roku (pi?tek) o godzinie 16.30
Galeria Oko dla Sztuki 2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzi??skiego 1, Krak??w
konfrontacje2

Zapraszamy na wernisa?? 6 XII 12, o godz. 17 do nowego budynku ASP WROC?AW,
'Galeria w Centrum Sztuk U??ytkowych'
ul. Traugutta 19/21, Wroc??aw
V MKR

PROTOK??? Z OBRAD JURY

Jury V Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku obradowa??o we Wroc??awiu od 22 do 23 listopada 2012 r. Pierwszym etapem prac by??o wybranie rysunk??w, kt??re zdaniem juror??w zas??ugiwa??y na w???czenie do wystawy. 923 prace wykonane przez 347 artyst??w z 23 pa??stw zosta??y poddane wnikliwej analizie. Pod koniec selekcji do wystawy zakwalifikowano 330 prac zrealizowanych przez 188 artyst??w z 19 kraj??w.
Grafika i Edukacja

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy:

Grafika i Edukacja. Polskie uczelnie Artystyczne

otwarcie wystawy: 13 wrze??nia 2012, godz. 18.00
daty graniczne: 14 wrze??nia ?? 7 pa??dziernika 2012
Pa??ac Sztuki TPSP w Krakowie
pl. Szczepa??ski 4, 31-011 Krak??w

Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy:

Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej
pi?tek, 14 wrze??nia 2012 o godz. 18.00
Kontenery, Plac Szczepa??ski w Krakowie

wi?cej o wystawie ?
SMTG-2012

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy:

Wystawa G????wna Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki - Krak??w 2012
pi?tek, 14 wrze??nia 2012 o godz. 18.00
Galeria Sztuki Wsp????czesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepa??ski 3a, Krak??w

wi?cej o wystawie ?
wsopm.jpg

Dear,

From the next academic year we start teaching printmaking in English. The Printmaking Study program offers studies, leading to the degrees of BA and MA. Please help us promote the new Study program.

For further information of the range of Printmaking in English courses available visit us at www.printmaking.asp.wroc.pl

more info
Instytut Polski w Wiedniu - konkurs na plakat

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wiedniu. Instytut Polski w Wiedniu prezentuje mieszka??com Austrii polsk? kultur?, histori?, nauk? i wiedz? o wsp????czesnej Polsce oraz polskim spo??ecze??stwie, a ponadto dzia??a na rzecz wzmocnienia wsp????pracy pomi?dzy polskimi i austriackimi instytucjami kulturalnymi, ??rodowiskami opiniotw??rczymi i artystami. Program Instytutu obejmuje m.in. koncerty, spotkania literackie, wystawy, dyskusje i imprezy z takich dziedzin jak muzyka klasyczna, jazz, muzyka alternatywna, teatr, taniec, sztuki wizualne, literatura, film, historia,edukacja, nauka.
5 Mi?dzynarodowy Konkurs Rysunku

Rysunek to spontaniczny, intuicyjny zapis w??asnych emocji, dotkni?cie dozna?? w fazie ich stawania si?, kiedy odczucia i ich zapis staj? si? jedno??ci?.

Konkurs stawia zasadnicze pytanie skierowane do tw??rc??w, pytanie o zaufanie do rudymentarnych artystycznych dzia??a??, o to, czym dla nich w artystycznej praktyce jest rysunek. R????norodno??? autonomicznych dzie?? stanowi najwi?ksz? warto??? i jest najlepszym ??wiadectwem ??ywotno??ci rysunku. Gest wydobywaj?cy si? z chaosu dozna?? i znak??w, co wa??ne gest, od kt??rego rozpoczyna si? porz?dkowanie ??wiata.
Bitola 2012

On 7th International Triennial of Graphic Art-Bitola , the main prize Grand Prix and went to Agata Gertchen-Poland.

International Jury - Prof.Paolo Ciampini -Italy,Venceslav Antonov-Director of Biennial of Graphic Art-Varna Bulgaria, Vlado Goreski art director -Graphic Art Triennial Bitola.

Participation in 65 countries, over 500 autores.Katalogues-350 p.

Best regards Vlado Goreski art director