Polish Printmaking

The Wroc??aw School of Printmaking w Chicago

W pi?tek o godzinie 19:00 odb?dzie si? w Chicago Cultural Center wernisa?? wystawy "The Wroclaw School of Printmaking".

"The Wroclaw School of Printmaking" to wystawa prezentuj?ca prace wyk??adowc??w z Katedry Grafiki Warsztatowej.

Wi?cej informacji:
http://www.explorechicago.org/city/en/things_see_do/event_landing/events/dca_tourism/Wroclaw_School_of_Printmaking.html
http://chicagoartmagazine.com/2012/01/wroclaw-school-of-printmaking-exhibition-at-the-chicago-cultural-center/
16.01.2012

Grafomania

Grafomania

BWA Wroc??aw - Galerie Sztuki Wsp????czesnej oraz Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu zapraszaj? na otwarcie wystawy:

GRAF/O/MANIA
13.01-26.02.2012

Nowa wystawa w GSW - Grzegorz Gajos

Zapraszamy serdecznie na wernisa?? wystawy - 5 stycznia, godz.18.00

Galeria Sztuki Wsp????czesnej
pl. Teatralny 12
45-056 Opole
www.galeriaopole.pl
prof. Roman Kowalik

W dniu 27 grudnia 2011 roku, zmar?? profesor Roman Kowalik.

Pe??ni?? funkcj? kierownika Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Medi??w. Prowadzi?? Pracowni? Projektowania Graficznego. Jego tw??rczo??? obejmuje prace z zakresu rysunku, grafiki artystycznej, projektowania graficznego, scenografii i konserwacji zabytk??w. W ostatnim czasie, poch??oni?ty by?? bez reszty transpozycj? drzeworytnicz? rysunk??w Albrechta D??rera z Kolekcji XX. Lubomirskich.

Msza ??a??obna zostanie odprawiona 31 grudnia 2011 r. o godzinie 11.50 w kaplicy cmentarnej na Osobowicach. Pogrzeb odb?dzie si? bezpo??rednio po Mszy ??w.
Mariusz Pa??ka, Sybilla Ska??uba i studenci

Galeria PENTAGON i Wydzia?? Sztuki Politechniki Radomskiej
serdecznie zapraszaj? na wystaw?:

Mariusz Pa??ka, Sybilla Ska??uba
i studenci


Pracownia druku wypuk??ego
Katedry Grafiki
Wydzia??u Artystycznego
Akademii Sztuk Pi?knych
w Katowicach
GRAFICZNY BIA?YSTOK 2011 ?? IV edycja


40x40. SITO_UMK

Wystawa grafiki z okazji 40-lecia istnienia Pracowni Serigrafii na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu.

Prowadz?cy pracowni?: prof. Miros??aw Paw??owski
Asystent: dr Agata Dworzak-Subocz
Laborant: Dariusz Mruk

Miejsce: Galeria SPODKI, Wojew??dzki O??rodek Animacji Kultury, ul. ??w. Rocha 14
www.woak.bialystok.pl

Wystawa trwa od 16.12.2011 do 01.2012 r.
Wernisa?? o godzinie 18:00
MTG Krak??w 2012

Drodzy Arty??ci
Szanowni Pa??stwo

Pragniemy przypomnie?, i?? z dniem 30 listopada 2011 r. up??ywa termin nadsy??ania zg??osze?? do udzia??u w konkursie ??Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki ?? Krak??w 2012?. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Pa??stwa do udzia??u.

Regulamin i kart? uczestnictwa mo??na pobra? ze strony triennale: www.triennial.cracow.pl
13th EUROPEAN BIENNIAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART

An initiative of Rotary Club Brugge ??tVrije in cooperation with the Municipal Museums of Bruges

We invite you to participate and to promote our 13th biennial competition for graphic art.
The competition will be followed by a exhibition of the selected works from 7 September 2012 until 6 January 2013 in the ??Arentshuis?? Municipal Museum of Bruges.
Participants are invited to send a photo dossier of their work to Rotariale vzw - p/a H. Maertens, Pastoriestraat 41, B-8200 Brugge, Belgium before 24 February 2012 (article 3 of the rules of the biennial graphic art competition).
Artists of works preselected by the jury, will be invited in written before 15 March 2012 to deliver their works.
Agata Gertchen GRAFIKA

Galeria Koszarowa 19 - ASP Katowice
otwarcie wystawy: 25.10.2011 - godzina 12.00
czas trwania wystawy: pa??dziernik - listopad 2011

Egzystencja nasza z codzienno??ci bierze sens i z potocznych do??wiadcze?? buduje znaczenia. Czasem wydaje si?, ??e oczywiste zaj?cia wype??niaj?ce czas, stanowi? tylko "poczekalni?" dla wydarze?? istotnych, podczas gdy to w??a??nie one o istocie stanowi?. Nie ??atwym jest, ??w dyskretny rytm wychwyci?, a trudniejszym jeszcze, z tych drobnych znacze?? utka? materi? pe??n?.
INWAZJA POTWOR??W / GDZIE INDZIEJ

Serdecznie zapraszamy na wystaw? grafik Marty Kubiak "Inwazja potwor??w" (sitodruk) i Barnaby Miku??owskiego "Gdzie indziej" (odprysk).

Wernisa?? odb?dzie si? 10 pa??dziernika 2011 roku o godz. 18:00 w Sali Kameralnej (I pi?tro) Akademii Muzycznej im. Karola Lipi??skiego we Wroc??awiu, pl. Jana Paw??a II nr 2.

Wystawa towarzyszy Uroczysto??ciom Inauguracyjnym Roku Akademickiego 2011/2012.