Polish Printmaking

prof. zw. Stefan Ficner

prof. zw. Stefan Ficner

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia litografii

Urodzony w 1952 r. Studia w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych uko??czy?? w 1981 roku.
Dyplom w pracowni prof. L. Mianowskiego oraz prof. W. ??wierzego. Kieruje Katedr? Grafiki Warsztatowej w macierzystej uczelni.
W latach 1983 -90 prowadzi?? Galeri? ?? Wielka 19? w Poznaniu.
Jest wsp????tw??rc? (razem z prof. M.Paw??owskim) Biennale Grafiki Studenckiej, kt??rego pierwsza edycja mia??a miejsce w 1999 r. Jest pomys??odawc? ??Podr?cznika Warsztatowego. Grafika Artystyczna? i autorem zamieszczonego tam rozdzia??u: ??Litografia?.
Bierze udzia?? w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1990 roku; Medal M??odej Sztuki m. Poznania w 1991; stypendium tw??rcze w Pary??u w 1988 r.


Program pracowni:

Zapoznanie student??w z zasadami druku p??askiego i doskona??e opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstaw? (a nie cel sam w sobie) dla dalszego studiowania i stopniowego kszta??towania coraz dojrzalszej postawy tw??rczej.
W miar? zaawansowania kszta??cenia, jego tok charakteryzuje si? w praktyce indywidualnymi konsultacjami, korektami i rozmowami prowadzonymi nie tylko na tematy zwi?zane bezpo??rednio z realizowanym zamierzeniem. Zak??ada si? du??? otwarto??? w zakresie wyboru tematu.
Punktem wyj??cia do pracy nad projektem s? zainteresowania student??w, nawet te odbiegaj?ce od plastyki, jak: literatura, muzyka, film. Wa??ne jest, by przyszli tw??rcy uczyli si? bardzo ??wiadomego traktowania medium, jakim jest grafika, zdaj?c sobie spraw? zar??wno z jego du??ych mo??liwo??ci, jak i ogranicze??.