Polish Printmaking

prof. nzw. Grzegorz Nowicki

prof. nzw. Grzegorz Nowicki

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia offsetu

Urodzony w 1951 roku. Studia i dyplom w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Zatrudniony w ASP w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Prowadzi zaj?cia z grafiki projektowej, Kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej - Offset.
Bierze udzia?? w wystawach w kraju i za granic?, prowadzi dzia??alno??? z zakresu grafiki projektowej.


Program pracowni:

W pracowni offsetu skupiam si? na wnikliwej obserwacji pracy student??w. Celem jest rejestracja i analiza potencja????w ich kreacyjnej aktywno??ci poszukiwawczej a tak??e pomoc w tworzeniu obraz??w uwzgl?dniaj?cych specyfik? techniki i technologii druku offsetowego.
Nie narzucam temat??w zada??.
Koncentruj? si? na mobilizacji student??w w poszukiwaniu nowych ??rodk??w wyrazu podkre??laj?cych autentyzm i moc przekazu.

OFFSET
OTWARTO???
PRZYJAZNO???
MIEJSCE SPOTKA??
ROZMOWA
WYMIANA MY??LI
REFLEKSJA
POSZUKIWANIE
POSZUKIWANIE
NADZIEJA
EKSPERYMENT
TRUD
PORA??KA
NOWA ENERGIA
OL??NIENIE
DROGA

Offset
sala 30
miejscem
spotka??
zapraszam
zapraszamy
czekam
czekamy