Polish Printmaking

prof. zw. Miros??aw Paw??owski

prof. zw. Miros??aw Paw??owski

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia serigrafii

Urodzony 8 lutego 1957 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyr????nieniem w 1981 roku. W 1984 otrzyma?? stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku.
Od 1982 pedagog w Zak??adzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. Jednocze??nie od 1995 prowadzi Pracowni? Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999??2002 prodziekan i dziekan Wydzia??u Malarstwa, Grafiki i Rze??by ASP w Poznaniu. 2003??2008 dziekan Wydzia??u Grafiki.
W latach 1983??2009 mia?? 54 wystawy indywidualne grafiki oraz bra?? udzia?? w 226 wystawach zbiorowych w kraju i zagranic?.

Nagrody

Mi?dzynarodowe Biennale Ekslibrisu, Sint-Niklaas ?? nagroda w dziale wypuk??odruku (1983); Mi?dzynarodowa Wystawa ??M??odzi na rzecz Pokoju?, BWA, Toru?? ?? II nagroda za plakat (1985); Konkurs Plastyczny im. B. Jamonnta KMPiK Toru??, wyr????nienie w dziale rysunku (1985); Og??lnopolska Pokonkursowa Wystawa Grafiki, BWA, Szczecin (1986), 9 Konkurs na grafik?, BWA ???d?? ?? wyr????nienie (1986); I Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice ?? III nagroda (1986); Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie ?? nagroda regulaminowa SBWA (1986); II Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice ?? III nagroda (1986); Mi?dzynarodowe Biennale ??Wobec Warto??ci?, Katowice ?? nagroda Komitetu Kultury Niezale??nej (1990); 13 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? wyr????nienie (1994); 14 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? nagroda Wojewody Pozna??skiego (1996); 15 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? nagroda Wojewody Pozna??skiego (1998); Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie ?? nagroda regulaminowa (2006); Nagroda Specjalna Jury za opracowanie graficzne publikacji ??Grafika Artystyczna. Podr?cznik warsztatowy? wyd. ASP w Poznaniu, UW Warszawa (2007); Logo i elementy identyfikacji Centrum Sztuki Wsp????czesnej w Toruniu, nagroda w konkursie (2007); Wyr????nienia w 47. i 48. Konkursie PTWK ??Najpi?kniejsze Ksi???ki Roku? 2007 i 2008; Nagroda Rektora ASP w Poznaniu (I stopnia) 2008.

Prace w zbiorach publicznych

Muzea Narodowe w Warszawie i Szczecinie; Muzea Okr?gowe w Bydgoszczy i Toruniu; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza ??rodkowego, S??upsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Miejska Galeria Sztuki, ???d??; Galeria Miejska ??Arsena???, Pozna??; Galeria Sztuki ??Wozownia?, Toru??; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Galerie Gallus, Frankfurt nad Odr?; Biblioteka Uniwersytetu Zielonog??rskiego; ASP Pozna??; MTG Krak??w; Muzeum Plakatu Toyama (Japonia); Muzeum Plakatu Lahti (Finlandia); UTK Knoxville, TN (USA); The International Poster Collection Fort Collins CO (USA); Graphic Center, Thessaloniki (Grecja); Civic Museum, Cremona (W??ochy).

Program pracowni:

Pracownia Serigrafii ASP w Poznaniu 2009/2010 - Program

Cel zaj??
Celem zaj?? jest maksymalne przygotowanie student??w do indywidualnej pracy zar??wno w zakresie warsztatowej jak i artystycznej kreacji.

Opis zaj??
Szczeg??lny nacisk k??adziemy na opanowanie warsztatu (szeroko rozwijaj?c r????norodno??? ?wicze?? dla student??w lat m??odszych). Student realizuje indywidualny projekt w zakresie 3-4 temat??w.

Forma zaj??
Zaj?cia prowadzone s? w spos??b, kt??ry maksymalnie aktywizuje indywidualne postawy kreacyjne student??w. Projekty omawiane s? indywidualnie, a realizacja przebiega przy drobnej sugestii dotycz?cej metody pracy.
Zaj?cia w ramach / tok og??lny, specjalno??? Grafika, Grafika warsztatowa

Kryterium oceny
Ocena pracy studenta jest wielostopniowa: od aktywno??ci w pracowni, poprzez zaanga??owanie w realizowany projekt do oceny jego artystycznego skutku. R??wnie?? wa??ne jest wykonanie ustalonej ilo??ci (3-4 prace) i ich jako???

Wymagania wst?pne wobec studenta
Student przedstawia seri? projekt??w wst?pnych, z kt??rych w trakcie dyskusji wy??ania si? zestaw do realizacji, kt??ry nast?pnie wykonuje w technice serigrafii w danym semestrze.

Tematyczne uj?cie tre??ci
Tematy i spos??b realizacji ustalane s? indywidualnie z ka??dym studentem.

Literatura
Literatura techniczna dotycz?ca techniki sitodruku, g????wnie: ??Techniczne podstawy wykonania szablonu sitodrukowego? Andre Peyskensa, wyd. SAATI w 1998 roku; ??Grafika Artystyczna. Podr?cznik warsztatowy?, wyd. Wydzia?? Grafiki ASP w Poznaniu, 2007.
W trakcie zaj?? prezentowane s? katalogi i albumy dotycz?ce aktualnych lub przegl?dowych wystaw grafiki: krajowych i mi?dzynarodowych: min.: Krak??w, Katowice, Pozna??, Toru??.