Polish Printmaking

22.11.2009

Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza dla Szymona Prandziocha

Szymon Prandzioch

Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza dla Szymona Prandziocha

Galeria Spokojna 15
Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie
13-27 listopada 2009

Stypendium przyznane przez Fundacj? Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w 2009 otrzyma??: Pan Szymon Prandzioch z Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach. Artysta rekomendowany przez Adj. Dr Grzegorza Ha??derka, Dziekana Wydzia??u Artystycznego ASP w Katowicach.

Pan Szymon Prandzioch Dyplom z wyr????nieniem uzyska?? w Pracowni Druku Wkl?s??ego prof. Stanis??awa Kluski w 2008 roku. Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa I Roku prowadzonej przez Adj. Dr Grzegorza Ha??derka w Katedrze Grafiki Wydzia??u Artystycznego ASP w Katowicach.

(...) Pan Szymon da?? si? pozna? jako osoba o wybitnych zdolno??ciach transponowania obserwowanego przedmiotu studi??w w niezwykle ciekaw?, bogat? w warstwie metaforycznej figuratywn? narracj? artystyczn?. Owej figuracji Pan Prandzioch pozostaje wierny do dzi??, co ?? przy jego opanowaniu warsztatu graficznego i rysunkowego ?? staje si? coraz szerzej rozpoznawalnym znakiem firmowym Autora(...)

Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza

13 listopada 2009 roku obchodzimy 110 rocznice urodzin Tadeusza Kulisiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich artyst??w XX wieku.
Fundacja ??Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza? ustanowiona przez Tadeusza Kulisiewicza wol? testamentu w roku 1986, do dnia dzisiejszego pe??ni rol? mecenasa sztuki polskiej, przyznaj?c co roku stypendia i nagrody m??odym polskim artystom.
G????wnym okre??lonym przez Fundatora i zapisanym w Statucie celem Fundacji jest otaczanie opiek? i promowanie utalentowanych, wyr????niaj?cych si? osi?gni?ciami student??w i m??odych tw??rc??w, kt??rych dzia??alno??? artystyczna przyczynia si? do rozwoju sztuki wsp????czesnej w zakresie rysunku i grafiki.
Fundacja realizuje to zadanie przede wszystkim przez przyznawanie stypendi??w, wyr????nie?? i okazyjnie nagr??d. Stypendia przyznaje Zarz?d Fundacji na podstawie wniosk??w i prac kandydat??w zg??aszanych przez uczelnie artystyczne.

Zarz?d w tym roku postanowi?? przyzna? trzy stypendia i dwa wyr????nienia.

Maksymilian Celeda
Prezes Fundacji ??Stypendia i Nagrody im. Tadeusz Kulisiewicza?
  • 22.11.2009