Polish Printmaking

prof. zw. Rafa?? Zygmunt Strent

prof. zw. Rafa?? Zygmunt Strent

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #1

Urodzony w 1943 r. w ?ucku na Wo??yniu. W roku 1972 uko??czy?? studia na warszawskiej ASP w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja; aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Cz??onek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu????w, cz??onek Pa??stwowej Komisji Akredytacyjnej, cz??onek Komisji Nagr??d Prezesa Rady Ministr??w, cz??onek kapitu??y Nagrody im C. K. Norwida etc. Przewodnicz?cy NSZZ Solidarno??? w warszawskiej ASP do roku 1990, w latach 1990 - 1996 - dziekan Wydzia??u Grafiki ASP w Warszawie, a w okresie 1999 - 2002 - prezes Zarz?du G????wnego ZPAP etc.
Autor ponad 50 wystaw malarstwa, grafiki i rysunku w kraju i poza granicami, uczestnik ok. 300 wystaw zbiorowych, laureat nagr??d i wyr????nie?? artystycznych m.in. w Luksemburgu (Musee 2000), Mi?dzynarodowego Biennale Grafiki w Sofii, Mi?dzynarodowego Biennale Grafiki w Wiedniu, Mi?dzynarodowego Grand Prix Sztuki Wsp????czesnej w Monte Carlo, nagrody za dzia??alno??? tw??rcz? Ministra Kultury RP etc.


Program pracowni:

Celem kszta??cenia jest przekazanie mo??liwie wielu dr??g tw??rczych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji studenta, rozbudzenie jego wra??liwo??ci oraz ukierunkowanie dzia??a?? odkrywaj?cych nieznane cechy osobowo??ci lub ukazanie ich w nowym ??wietle.
W ten spos??b mo??na wspomaga? kreacj?, nie umniejszaj?c artystycznej odr?bno??ci.
Jedn? z istotnych metod jest wdra??anie student??w do samodzielno??ci tak, by dyplomu broni??a osoba w pe??ni dojrza??a tw??rczo i posiadaj?ca ten rodzaj tw??rczego niepokoju, kt??ry b?dzie motywowa?? kontynuacj? pracy po uko??czeniu nauki na Akademii.
Stosownie do pracoch??onno??ci i warunk??w technicznych zaliczenie roku wymaga wykonania ok. 10 zada?? na trzecim, 12 na czwartym i mninimum 10 na pi?tym roku studi??w, przy czym ta ostatnia grupa winna mie? cechy sp??jnego formalnie i, ewentualnie, tematycznie cyklu, kt??ry ma by? pr??b? znalezienia w??asnej tw??rczej osobowo??ci.
Tematy zada?? s? dowolne, mog? wywodzi? si? z szeroko rozumianej sfery kultury wy???czaj?c to, co obra??a ludzk? godno???.