Polish Printmaking

prof. zw. Ewa Walawska

prof. zw. Ewa Walawska

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #2

Studia w ASP Warszawie; dyplom w specjalno??ci grafika artystyczna w pracowni prof. A. Rudzi??skiego w 1967 r. W 1972 r. rozpocz???a prac? w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W latach 1995-2000 prowadzi??a zaj?cia dla roku dyplomowego z grafiki artystycznej w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jest cz??onkiem Zwi?zku Polskich Artyst??w Grafik??w oraz szwedzkiego Grafikens Hus .
Uprawia rysunek i grafik? warsztatow?. W ci?gu 30 lat swojej dzia??alno??ci tw??rczej prezentowa??a prace na 20 wystawach indywidualnych w kraju i za granic?.
Uczestniczy??a w Mi?dzynarodowych Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie, Bradford, Baden-Baden, Lubljanie, Tuzli, Valparaiso, Jokohamie oraz Mi?dzynarodowym Biennale Rysunku we Wroc??awiu.
Jest laureatk?: nagrody - Grafika Roku 1994 oraz zagranicznych w Clermond-Ferrand i Valparaiso.