Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej W─?c??awski

prof. zw. Andrzej W─?c??awski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracowania grafiki warsztatowej #4

Studia w Akademii Sztuk Pi─?knych w Warszawie 1981 - 1986. Od 1986 roku pracuje w r????nych pracowniach Katedry Grafiki Warsztatowej. W latach 1999-2002 prodziekan, a w latach 2002-2005 i 2005-2008 dziekan Wydzia??u Grafiki, kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. W 2005 roku otrzyma?? nominacj─? profesorsk─?.
Laureat nagrody Grand Prix w konkursie Fundacji G??ntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego w 2007 roku Mia?? 30 wystaw indywidualnych.
Bra?? udzia?? w 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granic─?.
Uprawia malarstwo, rysunek i grafik─? warsztatow─?.


Program pracowni:

Program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki warsztatowej opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego za??o??eniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wra??liwo??ci studenta, dba??o??─? o jego rozw??j intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuk─?.
Wa??nym elementem programu jest wpajanie zasad technologii grafiki warsztatowej - techniki druku cyfrowego, druku offsetowego, technik przedrukowych jak te?? klasycznych technik graficznych oraz unikatowych metod tworzenia obrazu.
Swoboda w pos??ugiwaniu si─? wsp????czesnym warsztatem cyfrowym, w po??─?czeniu z wiedz─? o tradycyjnych technikach graficznych, stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.
Program obejmuje r??wnie?? zesp???? zagadnie?? tematycznych i ─?wicze?? praktycznych analizuj─?cych jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia si─? miejsce, rola, spos??b tworzenia i oddzia??ywania grafiki warsztatowej: jak zmienia si─? definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako ??r??d??a kreacji, nowe miejsca prezentacji - grafika artystyczna w sieci internetowej, wykorzystanie grafiki warsztatowej do pokaz??w multimedialnych i instalacji graficznych.
Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/ oraz dobrze przygotowan─? przestrze?? ekspozycyjn─?.
Zaj─?cia prowadzone s─? w j─?zyku polskim i angielskim.


Credo:

Inspiracj─? dla tw??rczo??ci Andrzeja W─?c??awskiego jest kultura. Jest to tw??rczo??─? okre??lana przez samego autora mianem sztuki integralnej, wynikaj─?cej ze swojej archaicznej i wsp????czesnej z??o??ono??ci, nie uciekaj─?cej w nowoczesno??─?, ale d─???─?cej do jej wzbogacenia. Chodzi tu o tak─? postaw─? tw??rcz─? w obszarze sztuki, zdystansowan─? wobec modnych kierunk??w, kt??ra si─?ga po inspiracj─? do kultury jako ca??o??ci. Wywodzi si─? ona z obszaru, kt??ry przekracza wymiar fizyczno-materialny, sk??ania si─? ku transcendencji, zak??ada tajemniczo??─? bytu i naszej egzystencji.
Rol─? artysty jest bycie swoistym przewodnikiem w ??wiecie tajemnicy, obcuj─?cym z niewidzialnym b─?d─?cym ??─?cznikiem mi─?dzy dwoma ??wiatami.