Polish Printmaking

dr hab. B??a??ej Ostoja - Lniski

dr hab. B??a??ej Ostoja - Lniski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #3 - litografia

(ur. 1974)
Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Dyplom z wyr????nieniem na Wydziale Malasrtwa u prof. Rajmunda Ziemskiego w 1999 roku, aneks z litografii u prof. W??adys??awa Winieckiego. W 2004 uzyskuje tytu?? doktora sztuki a w 2008 tytu?? doktora habilitowanego. Od 2008 prowadzi samodzielnie pracowni? litografii oraz pe??ni funkcj? Prodziekana na Wydziale Grafiki. Jest wielokrotnym laureatem warszawskiego konkursu na ??Najlepsz? grafik? miesi?ca?, w 2008 laureat Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Uprawia malarstwo i grafik? (g????wnie litografia).

Program pracowni:

W pracowniach specjalistycznych Wydzia??u Grafiki kszta??ci si? przysz??ych artyst??w - grafik??w, kt??rych obowi?zywa??o b?dzie respektowanie spo??ecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowa?? przy podejmowaniu pracy tw??rczej. Zachodzi potrzeba rozwijania u studenta samokrytycyzmu i samodzielnej oceny wynik??w, sta??ego r??wnowa??enia dw??ch stanowisk: subiektywnego i intuicyjnego z racjonalnym i analitycznym. Wyrobienie u studenta umiej?tno??ci dyskutowania, precyzyjnego formu??owania s?d??w i wypowiedzi na temat zada?? postawionych w pracowni, jak i zjawisk zachodz?cych w ??wiecie nie tylko w dziedzinie plastyki. Celem jest przygotowanie studenta do tw??rczego pos??ugiwania si? warsztatem graficznym wzbogaconym o nowe do??wiadczenia i rozwi?zania techniczne, kt??re pozwol? na swobodne wyra??anie jego koncepcji tw??rczych.