Polish Printmaking

27.11.2008

WPROWADZENIE

Grafika artystyczna - ilustrator rzeczywisto??ci, komentator tego, co aktualne, tworzy??a i tworzy? b?dzie szlachetny ??wiat formy i tre??ci w kontra??cie do popularnych technik przekazu wizulanego Polsk? grafik? warsztatow? okresu powojennego cechowa?? dynamizm i ??ywio??owo???.

W obliczu nowych reali??w ??rodowisko grafik??w poszukiwa??o warsztatu, w kt??rym mog??oby rozpocz?? prac?. Obecne centra artystyczne kojarzone s? przede wszystkim z najwi?kszymi ??rodowiskami akademickimi. To w nich rodzi??y si? autonomiczne inicjatywy, kt??re uwzgl?dniaj?c lokalne dziedzictwo i nap??ywowy potencja?? ludzki, tworzy??y now? jako??? W latach powojennych wykrystalizowa??y si? g????wne o??rodki ??ycia akademickiego: stare - Krak??w i Warszawa, a tak??e nowe: Gda??sk, Katowice, Lublin, ???d??, Pozna?? i Wroc??aw.

Na tym gruncie wyros??y pokolenia grafik??w - pedag??w stosuj?cych podobne schematy zachowa??, z jednej strony mocno przywi?zanych do tradycji, z drugiej za?? daleko wykraczaj?cych poza jej ramy. Powa??na prezentacja wsp????czesnej grafiki polskiej nie mo??e oby? si? bez udzia??u artyst??w zwi?zanych ze ??rodowiskami akademickimi, kszta??c?cymi w tej dziedzinie W toku zaj?? ze studentami spotykaj? si? profesorowie, kt??rych autorytet wsp????tworzy ranga ich sztuki i do??wiadczenie w nauczaniu.

Tw??rcy zajmuj?cy si? teori? i praktyk? grafiki korzystaj? z przywileju wymiany informacji bazuj?cej na eksperymentach si?gaj?cych poza warsztat graficzny w tradycyjnym rozumieniu Spektrum zainteresowa?? buduj?cych zaplecze intelektualne i kreatywne procesu dydaktycznego ???czy wiele do??wiadcze??, z pozoru niezwi?zanych ze sob?. Ich korzenie tkwi? w dziedzinach oderwanych od sztuk wizualnych

Programy dydaktyczne oparte na do??wiadczeniu daj? nowe, dot?d nierozpowszechnione wyobra??enie o tym, co nale??y nazywa? grafik? jutra. Wielobarwno??? postaw oraz nagromadzenie procedur warsztatowych, pozornie nie poddaj?cych si? pr??bie scalaj?cego opisu, jednoczy kanwa wsp??lnego mianownika akademii, szerzej instytucji statutowo zwi?zanej z kszta??ceniem Rozleg??o??? i pojemno??? j?zyka graficznego, jakim na co dzie?? pos??uguje si? akademickie ??rodowisko artystyczne sprawia, ??e sk??onni jeste??my patrze? na grafik? polsk? ca??o??ciowo.

Paradoksalnie dzieje si? tak dzi?ki swoistemu sprz???eniu zwrotnemu, polegaj?cemu na inicjowaniu przez m??odzie?? idei stanowi?cych przedmiot docieka?? tw??rczych. W zamian nowe pokolenie grafik??w czerpie pe??nymi gar??ciami z do??wiadczenia starszych, odp??aca wnoszeniem w przestrze?? pracowni inrtyguj?cych dylemat??w wsp????czesno??ci.

Zagadnienia zysukj?ce wymiar autentyzmu wywo??uj? silnie umotywowan? potrzeb? przyporz?dkowania im adekwatnej formy zgodnej z wymogami nowoczesno??ci Atrakcyjno??? grafiki bierze si? z ustawicznego poszerzania i uaktualniania opisu procedur warsztatowych, w???czania do arsena??u mo??liwo??ci formalnych nowych technik druku, wytyczania nieznanych dot?d obszar??w dla kreatywnej penetracji. Grafik? polsk? konstytuuje jako??? szutki, b?d?cej owocem stara?? pedagog??w i student??w.

Weryfikacja dorobku dokonuje si? w ramach biennale, triennale i przegl?d??w sztuki w kraju i za granic?. Nagradzane i wystawiane na ca??ym ??wiecie prace wyznaczaj? poziom referencji jakimi mo??e poszczyci? si? ??rodowisko Wierz? w sens wydawania starannie zaprojektowanych, zawieraj?cych istotne informacje i atrakcyjne ilustracje ksi???ek, tak samo jak g??eboko wierz? w przysz??o??? grafiki, kt??rej niniejsza monografia jest po??wi?cona.

Publikacja to fotografia pami?tkowa ??rodowiska w obliczu totalnej digitalizacji nie tylko grafiki, lecz wszystkich form aktywno??ci ludzkiej.

prof. Pawe?? Fr?ckiewicz
Wydzia?? Grafiki i Sztuki Medi??w, Akademia Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu

  • 27.11.2008