Polish Printmaking

prof. zw. Pawe?? Fr─?ckiewicz

prof. zw. Pawe?? Fr─?ckiewicz

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Laboratorium Litografii i Promocji Grafiki

Urodzony w 1958 roku. W 1982 roku uko??czy?? studia w zakresie projektowania graficznego i grafiki artystycznej w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pi─?knych we Wroc??awiu.
Od 1999 roku prowadzi samodzielnie pracowni─? litografii.
Jest kuratorem Mi─?dzynarodowego Konkursu Rysunku we Wroc??awiu, niegdy?? Mi─?dzynarodowego Triennale Rysunku. Od 2003 roku profesor zwyczajny. Od 2005 roku prodziekan Wydzia??u Grafiki.
Tworzy w dziedzinie grafiki warsztatowej, rysunku, malarstwa i projektowania graficznego.
Bierze udzia?? w wystawach, konkursach graficznych i rysunkowych w Polsce i za granic─?.
Mia?? 25 wystaw indywidualnych. Za sw─? tw??rczo??─? uzyska?? kilka znacz─?cych nagr??d i wyr????nie??.


Program pracowni:

Uczymy naszych student??w klasycznych zasad rz─?dz─?cych litografi─?, wzbogacaj─?c wiedz─? o nowatorskie rozwi─?zania techniczne i metody doskonalenia technologii druku p??askiego.
Ostatnio wprowadzili??my do programu pracowni kurs druku cyfrowego.
Z nasz─? pomoc─? studenci prowadz─? badania w dziedzinie litografii s??u??─?ce stosowaniu wsp????czesnych i niekonwencjonalnych materia????w rysunkowych i technik druku.