Polish Printmaking

30.11.2012

Wyniki V Mi─?dzynarodowego Konkursu Rysunku

V MKR

PROTOK???ü Z OBRAD JURY

Jury V Mi─?dzynarodowego Konkursu Rysunku obradowa??o we Wroc??awiu od 22 do 23 listopada 2012 r. Pierwszym etapem prac by??o wybranie rysunk??w, kt??re zdaniem juror??w zas??ugiwa??y na w??─?czenie do wystawy. 923 prace wykonane przez 347 artyst??w z 23 pa??stw zosta??y poddane wnikliwej analizie. Pod koniec selekcji do wystawy zakwalifikowano 330 prac zrealizowanych przez 188 artyst??w z 19 kraj??w.

Drugi etap dzia??a?? polega?? na rozpatrzeniu wszystkich wybranych prac w celu nominowania kandydat??w do nagrody. Posiedzenie jury odby??o si─? 22 i 23 listopada. Rozpocz─???a je dyskusja na temat kryteri??w wyboru rysunk??w do nominacji.
Wszyscy arty??ci, kt??rych prace zosta??y zakwalifikowane do nagr??d, oraz wszyscy arty??ci, kt??rzy nagrody otrzymali, powinni wiedzie─?, ??e podczas gor─?cej, wielogodzinnej dyskusji zalety ka??dego rysunku zosta??y dog??─?bnie i sprawiedliwie rozpatrzone.

Ostatecznie jury przyzna??o nast─?puj─?ce nagrody:

Grand Prix Ô?? Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25 000 PLN)
Toshio Yoshizumi Ô?? Japonia

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu dla pocz─?tkuj─?cego artysty (8 000 PLN) przyznana zosta??a w r??wnym podziale pomi─?dzy
Wojciecha Domgalskiego Ô?? Polska i Martina ?áa'rovec Ô?? Czechy

Jury przyzna??o dziesi─?─? wyr????nie?? honorowych nast─?puj─?cym artystom:
Janusz Marciniak Ô?? Polska
Lenka Kahuda Kloko─Źkova Ô?? Czechy
Joanna Janowska-Augustyn Ô?? Polska
Weronika Luiza Kowalska Ô?? Polska
Micha?? Wasiak Ô?? Polska
Karolina Lizurej Ô?? Polska
Peter Bou?Ő Ô?? Niemcy
Magdalena Szcz─???niak Ô?? Polska
?üukasz Gierlak Ô?? Polska
Paulina Pocz─?ta Ô?? Polska

Cz??onkowie jury chcieliby pogratulowa─? nagrodzonym oraz wszystkim artystom, kt??rych prace zosta??y zakwalifikowane na wystaw─?. Chcieliby tak??e wyrazi─? wdzi─?czno??─? wobec wszystkich zaanga??owanych w stron─? administracyjn─? konkursu, szczeg??lne podzi─?kowania nale??─? si─? zespo??owi, kt??ry profesjonalnie i starannie pomaga?? w pracach jury.

Francisco Laranjo Ô?? Portugalia
Petr Klima Ô?? Czechy
Richard Drury Ô?? Wielka Brytania
Andrzej W─?c??awski Ô?? Polska
Pawe?? Fr─?ckiewicz Ô?? Polska


Wroc??aw, 23 listopada 2012

Lista artyst??w, kt??rych prace zosta??y zakwalifikowane do wystawy
  • 30.11.2012