Polish Printmaking

Agata Gertchen

Agata Gertchen - m??oda artystka, laborantka w Pracownia Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka zosta??a laureatk? Grand Prix na 12de EUROPESE GRAFIEKBI??NNALE w Brugge (Belgia).
GARTULUJEMY!
Szymon Prandzioch

Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza dla Szymona Prandziocha

Galeria Spokojna 15
Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie
13-27 listopada 2009

Stypendium przyznane przez Fundacj? Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w 2009 otrzyma??: Pan Szymon Prandzioch z Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach. Artysta rekomendowany przez Adj. Dr Grzegorza Ha??derka, Dziekana Wydzia??u Artystycznego ASP w Katowicach.

Pan Szymon Prandzioch Dyplom z wyr????nieniem uzyska?? w Pracowni Druku Wkl?s??ego prof. Stanis??awa Kluski w 2008 roku. Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa I Roku prowadzonej przez Adj. Dr Grzegorza Ha??derka w Katedrze Grafiki Wydzia??u Artystycznego ASP w Katowicach.
Olga Pa??ka-??l?ska

OLGA PA?KA-??LASKA - GRAFIKA
GLIWICE, UL. BIA?EJ BRAMY 10
WERNISA?? 20.11.09. GODZ. 19.00
WYSTAWA POTRWA DO 20.12.09

OLGA PA?KA-??LASKA |bio|

Urodzona w 1980 roku w Katowicach. W latach 1999-2004 studia na Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach zako??czone dyplomem z wyr????nieniem, zrealizowanym w pracowni druku wkl?s??ego prof. Jana Szmatlocha (cykl grafik wykonanych w technice akwatinty i suchej ig??y pt. ??Granice?) dyplom dodatkowy ?? cykl obraz??w pod opiek? prof. Jacka Ryka??y. Siedem wystaw indywidualnych, udzia?? w wielu wystawach w kraju i zagranic?. (2007 - Stypendium Marsza??ka Wojew??dztwa ??l?skiego, 2008 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 - nagroda regulaminowa Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie). Obecnie zajmuje si? grafik? i pracuje w katedrze grafiki warsztatowej katowickiej ASP.
Anna Janusz-Strzy??

Dyrektor Muzeum Piast??w ??l?skich w Brzegu uprzejmie zaprasza w dn. 24 pa??dziernika 2009 r. o godzinie 18.30 na Wiecz??r Zamkowy.

Spotkanie wype??ni?:
inauguracja wystawy grafik prof. Anny Janusz-Strzy?? (Akademia Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu)
koncert z cyklu Wieczory Lisztowskie
Kolor w Grafice 2009

6. Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w Grafice" To??samo??? a tradycja"

Tegoroczna edycja, opatrzona podtytu??em - dosy? prowokacyjnym w czasach postmodernizmu - To??samo??? a tradycja, po??wi?cona b?dzie problemom rozpoznawania tradycji i budowania poczucia to??samo??ci, pytaniom o znaczenie tych poj?? dzisiaj oraz kwestii tego, czy globalna wioska albo skansen to rzeczywisty wyb??r, na jaki jeste??my skazani. To w sensie kontekst??w sztuki, natomiast w sensie warsztatowym spr??bujemy zastanowi? si?, jak dzisiejsi arty??ci wykorzystuj?/kontynuuj?/zaprzeczaj? w swojej tw??rczo??ci bardzo bogatej tradycji graficznej.
Ma??gorzata Malwina Niespodziewana

Wystawa grafiki i rysunku Ma??gorzaty Malwiny Niespodziewanej "SPRAWY SERCOWE"

zapraszamy na wernisa??:
9 pa??dziernika 2009r. (pi?tek) o godzinie 19.00
Galeria M
Stare Jatki 10
Wroc??aw

Grafika Polska - Sztuka i Edukacja / Polish Printmaking - Art & Education

Fotoreporta?? z wernisa??u wystawy.
Grafika Polska - Sztuka i Edukacja / Polish Printmaking - Art & Education

Stowarzyszenie Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie zaprasza na otwarcie wystawy
GRAFIKA POLSKA

Sztuka i Edukacja
POLISH PRRINTMAKING
Art & Education

w Pa??acu Sztuki Towarzystwa Przyjaci???? Sztuk Pi?knych w Krakowie przy placu Szczepa??skim 4
14 wrze??nia 2009 o godzin
Muzeum Polskie w Ameryce ZBIORY GRAFICZNE

Muzeum Polskie w Ameryce. Zbiory graficzne

wrzesie?? - grudzie?? 2009, Kamienica Szo??ayskich, Muzeum Narodowe w Krakowie
wernisa??: 17 wrze??nia 2009, 18:00

Na tropie skarb??w

Zdumiewaj?ce jest, jak bogat? i dot?d nieznan? kolekcj? grafiki polskiej mo??na znale??? w Stanach Zjednoczonych, w najwi?kszej metropolii ??rodkowego Zachodu. W Chicago powo??ano w 1935 roku Muzeum Polskie w Ameryce, dzi?? jedno z najstarszych i najwi?kszych muze??w etnicznych w USA. Przechowuje si? w nim ponad 1000 grafik datowanych od ko??ca XVII wieku po XXI stulecie, mi?dzy innymi takie rarytasy jak 20 prac ocala??ych z Pawilonu Polskiego na Mi?dzynarodowej Wystawie w Nowym Jorku 1939-1940. To w stanie Illinois zachowa??y si? ryciny, kt??re s? prawdziw? rzadko??ci? w Polsce, r??wnie?? dlatego, ??e w niekt??rych przypadkach dorobek tw??rcy uleg?? zniszczeniu w Europie w czasie II wojny ??wiatowej.
Lucjan Mianowski

Wczoraj, 23 lipca 2009 zmar?? wybitny artysta grafik prof. zw. Lucjan Mianowski z Wydzia??u Grafiki pozna??skiej ASP.

Pogr???eni w smutku koledzy i pedagodzy z Katedry Grafiki ASP w Poznaniu