Polish Printmaking

Wystawa prof. Miros??awa Paw??owskiego w Muzeum Staszica w Pile.

"cykl KAMUFLA?? jest moim osobistym komentarzem wsp????czesno??ci..."
Miros??aw Paw??owski

Cz??owiek wpisany w dwa ??wiaty ?? subiektywny i obiektywny ?? przez ca??e ??ycie doskonali si? w przekraczaniu ich granic. Przywdziewa r????nego rodzaju maski, buduje wok???? siebie swoiste pancerze, postrzegany jest jako figura mglista, zamkni?ta, niedost?pna i powierzchowna.

http://www.galeriams.pl/wystawa.php?yr=2009&iw=59
Ha??derek, ?abuz GRAFIKA

Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki ??MM? Maj? zaszczyt zaprosi? na uroczyste otwarcie wystawy
Andrzej ?abuz, Grzegorz Ha??derek
Grafika,
kt??re odb?dzie si? 2 lutego 2009 r. o godz. 17.00
Miejska Galeria Sztuki ??MM?
Chorz??w, ul. Sienkiewicza 3

Wystawa czynna do 23 lutego 2009 r
07.02.2009

Koszarowa 17
- Wystawa pedagog??w katowickiej ASP- O??rodek Propagandy Sztuki BWA ( 5 luty- 1 marzec 2009 )
- Wystawa student??w katowickiej ASP- Akademia Sztuk Pi?knych im. W??adys??awa Strzemi??skiego w ?odzi (5 luty- 1 marzec 2009)

6 Biennale Grafiki Studenckiej - Pozna?? 2009

Wyniki konkursu na stronie:
http://www.asp.poznan.pl/extras/6bgs_06.html


Wystawa ??Mistrzowie i Uczniowie? Pracowni Serigrafii Wroc??awskiej ASP w Muzeum Piast??w ??l?skich w Brzegu

W dniu 29 stycznia 2009 r. w Muzeum Piast??w ??l?skich w Brzegu odby?? si? wernisa?? wystawy pracowni serigrafii Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu ??Mistrzowie i Uczniowie?, b?d?cej kolejnym owocem wsp????pracy pomi?dzy Muzeum a Akademi?. Prezentowane by??y prace ??Mistrz??w?: Christophera Nowickiego i Ma??gorzaty Et Bert Warlikowskiej oraz ich student??w. Wykonane zosta??y w technikach: serigrafii, linorytu, kolografii, mezzotinty. Wystawa mia??a charakter przekroju przez r????norodne postawy estetyczne w grafice. Eksponowana b?dzie do 22 lutego 2009 r.
Maciej Kurak laureatem

Maciej Kurak od 2004 r. wsp????tworzy grup? artystyczn? Wunderteam, ale pracuje te?? indywidualnie. Zajmuje si? grafik? i fotografi?, lecz najbardziej znany jest ze swych zaskakuj?cych, niekiedy iluzjonistycznych aran??acji przestrzennych, cz?sto tworzonych w przestrzeni miejskiej. Zazwyczaj ???czy w nich i miesza dwa porz?dki: prywatny i publiczny. W 2005 r. otrzyma?? presti??ow? nagrod? ??Spojrzenia?, za?? w 2007 r. znalaz?? si? w tr??jce oficjalnie nominowanych do Paszport??w ??Polityki?.

??Kto?? kiedy?? pi?knie powiedzia??, ??e cz??owiek jest istot?, kt??rej potrzebne jest to, co jest niepotrzebne. Sztuka jest nigdy nie ko??cz?c? si? i niemo??liw? pr??b? opisania fenomenu ??wiata. I jakkolwiek by nie by??a wywrotowa, okrutna, negatywna - nios?c ze sob? pewien baga?? estetyczny, wprowadza stan rozedrgania, pobudza nasz? wra??liwo???. To tyle. Jak d??ugo nie rozumiej? tego decydenci i nauczycielki w szko??ach, b?dziemy utopijnie wierzyli, ??e sztuka ma nas kszta??ci?, czyni? lepszymi. Ale czego tak naprawd? nauczy??a nas proza Brunona Szulza, filmy Felliniego, symfonie Beethovena czy twarz Mony Lizy? Sztuka zaanga??owana - w najp??ytszym, politycznym sensie - staje na poziomie ideologicznego ??miecia i jej ??ywot traci blask tak szybko jak pierwsze strony gazet.? Mariusz Treli??ski, re??yser.

M?ODA GRAFIKA POLSKA

Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu
prof. zw. Miros??aw Paw??owski


Katedra Grafiki AS P w Poznaniu prowadzi od 1995 roku o??ywion? wymian? wystaw prac student??w pomi?dzy Akademiami Sztuk Pi?knych i innymi uczelniami artystycznymi w Polsce. Wymiany te spotykaj? si? z du??ym zainteresowaniem student??w, pozwalaj? bowiem spojrze? na r????ne metody realizacji zamierze?? warsztatowych czy idei artystycznych. Stwarzaj? mo??liwo??? uwa??nego prze??ledzenia i por??wnania dorobku pracowni graficznych z r????nych o??rodk??w w kraju. Konfrontuj? postawy artystyczne, mo??liwo??ci techniczne czy programy nauczania.

Adam Romaniuk

Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach jest najwa??niejsz? polsk? imprez? organizowan? przez ??rodowisko grafik??w, zwi?zanych z katowick? ASP. Pocz?tki TG P si?gaj? lat 80-tych a inicjatorem by?? Stanis??aw Kluska, kt??ry pe??ni?? funkcj? kuratora pierwszego Tiennale Grafiki Polskiej. Kolejnym kuratorem by??a Ewa Zawadzka otaczaj?c opiek? kolejne 2, 3, 4, 5 Triennale Grafiki Polskiej.
27.11.2008

TRANSFER IDEI

W przeciwie??stwie do popularnych metod przekazu wizualnego grafika artystyczna tworzy wyrafinowany, elitarny ??wiat formy i tre??ci W rozumieniu owoc??w jakie rodzi,do dorobku sztuki wsp????czesnej grafika wnosi wiano w postaci nak??ad??w wydrukowanych na papierze lub innych pod??o??ach a tak??e r????nych form eksperymentalnych, powsta??ych dzi?ki wykorzystywania technik i technologii czerpi?cych ze ??r??d??a kanonu klasycznych technik powielania obrazu