Polish Printmaking

studia-podyplomowe

Szanowni Pa??stwo,

Wydzia?? Grafiki i Sztuki Medi??w Akademii Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu w roku akademickim 2013/2014 og??asza nab??r na dwa nowe kierunki studi??w podyplomowych: Interdisciplinary Printmaking ?? roczne studia podyplomowe w j?zyku angielskim oraz Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna ?? roczne studia podyplomowe w j?zyku polskim. Oferta skierowana jest do absolwent??w studi??w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi??w magisterskich.
Auckland Print Studio

Hello Everyone,

Auckland Print Studio is pleased to announce its open call for the 4th International Artist in Residence programme.

Residency dates: 13th December 2013 - 19th January 2014 (5 week residency with the option to stay in the accommodation until the 7th February).
Deadline: 31st October 2013
Notification: 11th November 2012

Application and Residency Information

Please feel free to forward this call or post where relevant.

Regards,
John
splitgraphic2013

Splitgraphic has decided to extend the application deadline due to large interest and many requests from artists.

NEW APPLICATION DEADLINE: 1st July 2013

All information: www.splitgraphic.hr
ECHO OF THE OBJECT

Otwarcie wystawy Echo of the Object , na kt??rej mo??na obejrze? prace wyk??adowc??w Ball State University z Muncie/Indiana/USA
ju?? jutro (wtorek 23.04.2013)
o godz. 14:00
w Auli ASP we Wroc??awiu na Placu Polskim 3/4.
LETNIE MI?DZYNARODOWE KURSY GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ OD TRADYCJI PO INNOWACJ?

Letnie mi?dzynarodowe kursy grafiki artystycznej
"Od tradycji po innowacj?"


Pod takim has??em odb?d? si? tegoroczne Letnie mi?dzynarodowe kursy grafiki artystycznej w ?odzi. Program kurs??w obejmuje: druk wypur??y, druk wkl?s??y, litorafia, techniki ???czone. Pierwsze cztery kursy rozpoczn? si? 22 lipca i potrwaj? do 3 sierpnia 2013 roku. Ostatni pi?ty kurs odb?dzie si? w dniach od 6 do 18 sierpnia 2013.

Program realizowany jest we wsp????pracy ze Stowarzyszeniem Mi?dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie.

Szczeg????owe informacje mo??na znale??? na stronie:
www.summer.courses.asp.lodz.pl
CUTTING-EDGE PRINTMAKING

CUTTING-EDGE PRINTMAKING

22 - 26 kwietnia / April 22 - 26,2013
Sympozjum i wystawa / Symposium and Exhibition

www.asp.wroc.pl
www.facebook.com/wroclawprintmaking

Go??ciem specjalnym jest Pani Alicia Candiani z Argentyny.
Zapraszamy na wyk??ad i spotkanie autorskie z artystk? w pi?tek 26 kwietnia o godz. 12.00 .

Konferencja Naukowa Sztuka i Edukacja

INSTYTUT SZTUK PI?KNYCH
INSTYTUT MUZYKI
WYDZIA?U ARTYSTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SK?ODOWSKIEJ
W LUBLINIE


serdecznie zapraszaj?
na konferencj? naukow? Sztuka i Edukacja
zwi?zan? z obchodami czterdziestolecia dzia??alno??ci kierunk??w kszta??cenia artystycznego na UMCS w Lublinie zainspirowan? pytaniem:
Jakie jest znaczenie kszta??cenia artystycznego w kontek??cie przemian spo??eczno-kulturowych?


Konferencja odb?dzie si? w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Lublinie
XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka ?? Wystawa pokonkursowa

Uroczyste otwarcie wystawy oraz wr?czenie nagr??d laureatom odb?dzie si? 22 marca o godzinie 16 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej G??rze.
Ekspozycja b?dzie dost?pna dla zwiedzaj?cych do 3 czerwca.

Grafika warsztatowa z CHin

W imieniu prof. Chrisa Nowickiego i Katedry Grafiki Warsztatowej ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy prezentuj?cej grafik? warsztatow? z Chin .

Wernisa?? b?dzie mia?? miejsce we wtorek 9 kwietnia 2013, o godz. 14:00,
w Galerii Centrum Sztuk U??ytkowych.
ul. Traugutta 19/21, Wroc??aw


Wystawa trwa od 9 do 21 kwietnia 2013 roku
Svetlana Jakimovska Rodi? ?? Line of a Circle

Svetlana Jakimovska Rodi? ?? Line of a Circle

Mi?dzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych
Krak??w, Rynek G????wny 29, II pi?tro
12.04.2013 ?? 26.04.2013

otwarcie wystawy:
czwartek, 11 kwietnia, godz.18.00
finisa?? wystawy i prezentacja projektu rezydencji:
pi?tek, 26 kwietnia 2013, godz. 18.00