Polish Printmaking

Studenci ASP Katowice w Krakowie

Wystawa grafiki student??w katowickiej ASP (wydzia?? artystyczny), prezentuj?ca przekrojowo osi?gni?cia student??w oraz absolwent??w z pracowni grafiki warsztatowej.
www.serigrafiaumk.com

www.serigrafiaumk.com

Zapraszamy do odwiedzenia strony pracowni serigrafii na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. G????wnym celem, dla kt??rego powsta??a strona jest przekrojowa prezentacja i promocja dorobku artystycznego pedagog??w i student??w pracowni.
IV Mi?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2009

Rusza czwarta edycja Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku Wroc??aw 2009.

Od 1 czerwca do 22 lipca 2009 roku rysownicy mog? swoje prace przysy??a? poczt? lub przynosi? osobi??cie.

Regulamin konkursu i karta zg??oszeniowa znajduj? si? na stronie www.mkr.wroclaw.pl

W bie???cym roku, podobnie jak wcze??niej, zale??y nam na przegl?dzie dzie?? rysunkowych ostatnich lat z najszerszym uwzgl?dnieniem wszelkich postaw i tendencji tw??rczych, najlepszych osi?gni?? i poszukiwa?? w tej dziedzinie. Do udzia??u w konkursie zach?camy zar??wno m??odych, pocz?tkuj?cych tw??rc??w, jak i uznanych, dojrza??ych artyst??w.

Entrophy of Art

Wystawa "Entropy of Art"
Stara Prochownia, Warszawa ul. Bole??? 2
wernisa?? - 8 maja 2009, godz.: 18.00Wystawa ENRTOPY OF ART, kt??rej zamys?? zrodzi?? si? z potrzeby wsp??lnego prezentowania prac plastycznych na papierze, nabra??a realnych kszta??t??w. Mi?dzynarodowa grupa 20 artyst??w prezentuje swoje tw??rcze dokonania w malarstwie, grafice, rysunku i technikach w??asnych, daj?c ??wiadectwo r????norodno??ci postaw tw??rczych, ??wiadomego przenikania kultur i w wi?kszo??ci przypadk??w przyznaj?c si? do polskich korzeni. Trudno, by sta??o si? inaczej, gdy g????wnymi organizatorami s? Polacy rozsiani po ??wiecie: Artur Popek (Polska), Agnieszka Mizio??ek (LA, USA) i Janusz Skowron (NY, USA). Pomys?? zaiste szalony, zbudowany na entuzjazmie, uporze i pracy spo??ecznej garstki ludzi nabra?? realnych kszta??t??w. ENRTOPY OF ART mog??a zaistnie? r??wnie?? dzi?ki ??yczliwo??ci wa??nych osobisto??ci ??wiata dyplomacji, polityki jak i grona sponsor??w.

Vir Dolorum

Szymon Prandzioch
VIR DOLORUM
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
GALERIA SZTUKI WSP???CZESNEJ FRA ANGELICO, Wita Stwosza 16
wystawa potrwa do 31.05.09
Xenofon Sachinis w Wozowni w Toruniu

Xenophon Sachinis
??Granice grafiki?
24.04.2009 ?? 17.05.2009
www.wozownia.pl

Prace Sachinisa s? silnie powi?zane z teoretycznym namys??em nad specyfik? technik graficznych. Artysta nie tylko tworzy grafiki o okre??lonych cechach stylistycznych, ale co bardziej istotne, w samych pracach eksponuje mechanizm ich powstania. W tej kwestii kluczowe jest podniesienie statusu matrycy, kt??rej rola postrzegana by??a zazwyczaj jako s??u??ebna wzgl?dem odbitki.

Biennale OStr??w Wielkopolski

15 maja 2009 mija termin nadsy??ania prac na XIII Mi?dzynarodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.

Wroc??awska Szko??a Grafiki

Wroc??awska Szko??a Grafiki to tytu?? wystawy, kt??ra prezentowana b?dzie w trzech galeriach: The Pie??k??w Galery w Knoxville (Tennessee), The Rowe Galery w Charlotte (Noth Karolina), oraz w Koscielak Galery w Chicago (Illinois).
Wystawa prezentuje prace artyst??w zwi?zanych z wroc??awsk? ASP. Zasadnicz? jej cz???? stanowi? prace wyk??adowc??w Katedry Grafiki Warsztatowej. Ich reprodukcje oraz biografie autor??w znalaz??y si? w drugiej cz???ci katalogu. Cz???? pierwsza publikacji jest natomiast efektem refleksji, towarzysz?cej przygotowaniu wystawy. Autorzy zamieszczonych w niej tekst??w: Andrzej Kosto??owski ?? krytyk i teoretyk sztuki oraz prof. Andrzej Basaj ?? artysta grafik, jeden z czo??owych tw??rc??w Wroc??awskiej Szko??y Grafiki, spr??bowali spojrze? na ni? w szerszym kontek??cie, jako na zjawisko, na kt??re od ponad 60 lat sk??adaj? si? dokonania wielu wyj?tkowych osobowo??ci.

Red. Dorota Mi??kowska

The Wroclaw School of Printmaking from Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland is going to be exhibited in Pienkow Art Gallery (Knoxville, TN USA) in April, 2009.

A relatively short, not longer than 60-year-old history of the Wroc??aw School of Printmaking occured within the Polish School of Poster, the great world-famous phenomenon, which was created by, among others, such artists from Wroclaw, as Jan Jaromir Aleksiun, Jan Sawka, Eugeniusz Get Stankiewicz or Jerzy Czerniawski.
Wystawa grafiki student??w ASP w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na kolejn? wystaw? student??w Wydzia??u Grafiki Warsztatowej ASP Pozna??, kt??rej wernisa?? odb?dzie si? 24 kwietnia o godzinie 19:00 w Pracowni ?? Galerii Academia Nova
05.04.2009

ZUG

ZUG

Serdecznie zapraszamy na wystaw? student??w Wydzia??u Grafiki Warsztatowej ASP Pozna?? i Universitat der Kunste Berlin, kt??ra b?dzie zako??czeniem trzydniowego spotkania student??w grafiki z Polski i Niemiec.

Wernisa?? wystawy odb?dzie si? 23 kwietnia o godz. 19.00 w Domu Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38 we Wroc??awiu.