Polish Printmaking

Zbig??niew Lutomski,Wystaw??a grafik z lat 1996 ??- 2012

Zbigniew Lutomski
Wystawa grafik z lat 1996 - 2012


Oko dla Sztuki 2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga??Grudzi??skiego 1, 30??705 Krak??w (wyj?tkowo wystawa b?dzie prezentowana w budynku A Krakowskiej Akademii)

16.04.2013 ?? 15.05.2013

otwarcie wystawy: wtorek, 16 kwietnia, godz.17.00

wi?cej o wystawie ?
facebook ?
Faces of graphics ?? ??toru??ska grafika w r??amach Biennale de la?? Gravure Contemporai??ne

Faces of graphics ?? toru??ska grafika w ramach Biennale de la Gravure Contemporaine w Li?ge

Gallery of Saint-Luc, Li?ge,
21 marca ?? 27 kwietnia 2013

wydarzenie na facebooku: http://www.facebook.com/events/430488333704456/

Historia Zak??adu Grafiki UMK w Toruniu si?ga roku 1946 ?? wtedy zosta??a powo??ana Katedra Grafiki na jedynym w Polsce uniwersyteckim Wydziale Sztuk Pi?knych. Ale na wystawie b?dzie mo??na zobaczy? najnowsze prace obecnych wyk??adowc??w i wybranych student??w. Na ekspozycji znajd? si? najlepsze przyk??ady aktualnej tw??rczo??ci tego polskiego o??rodka grafiki. B?dzie to przegl?d wszystkich technik i toru??skich pracowni: linoryt, intaglio, litografia, serigrafia, grafika komputerowa, monotypia, fotografia.
8BGS

W dniach 24??25 stycznia 2013 roku odby??y si? obrady Jury 8 Biennale Grafiki Studenckiej organizowanego przez Katedr? Grafiki Wydzia??u Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP w Poznaniu. Na konkurs wp??yn???o 1156 prac 353 autor??w.

wi?cej informacji ?
Pawe?? Fr?ckiewicz PAMI?? PRZYSZ?O??CI

Pawe?? Fr?ckiewicz
PAMI?? PRZYSZ?O??CI
Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji
The Prospect of Lithography in the Presence of Digitalization

pobierz pdf

WST?P

??Kto?? kiedy?? pi?knie powiedzia??, ??e cz??owiek jest istot?, kt??rej potrzebne jest to, co jest niepotrzebne. Sztuka jest nigdy nieko??cz?c? si? i niemo??liw? pr??b? opisania fenomenu ??wiata. I jakkolwiek by nie by??a wywrotowa, okrutna, negatywna ?? nios?c ze sob? pewien baga?? estetyczny, wprowadza stan rozedrgania, pobudza nasz? wra??liwo???.?
Mariusz Treli??ski

splitgraphic2013

The applications for VI SPLITGRAPHIC 2013 have started!

Please find call for entry and all the information on application process on:
www.splitgraphic.hr

We are looking forward to your participation!
Second International Mezzotint Festival-2013

Dear friends!
This is to announce the Second International Mezzotint Festival in Ekaterinburg, Russia.
If you are interested in taking part in this event please see the terms in the attachement.
Feel free to contact us with any questions via email: festival@mezzotinto.ru or skype: nkorytin

http://mezzotinto.ru/eng/106/


Application form
Conditions

Kind regards,
Korytin Nikita
director
Ekaterinburg Museum of Fine Arts

Gdzie jest grafika? W poszukiwaniu nowych znacze??

Gdzie jest grafika?
W poszukiwaniu nowych znacze??


otwarcie wystawy: 31 stycznia 2013, godz. 18.00
czas trwania wystawy: od 1 lutego do 10 marca

2013
Galeria Sztuki Wsp????czesnej w Opolu
Plac Teatralny 12
45-056 Opole

kurator: Aleksandra Janik

Co wyznacza granice grafiki? Czy pomieszanie proces??w technologicznych drzeworytu i video w pracy nad obrazem, jak proponuje Christiane Baumgartner, to ju?? przekroczenie granic graficznego medium? Czy u??ycie przez Bodo Korsiga walca drogowego do zrobienia odbitki z wielkoformatowego drzeworytu nie wprowadza zamieszania w sferze kategoryzacji grafiki? Jak zaklasyfikowa? obrazy Williego Cole??a wypalone ??elazkiem? Czy sitodruki wykonane py??em w?glowym na powierzchni wody przez Oscara Mu??oza to grafiki? Czy zu??yta opona samochodowa mo??e by? matryc? graficzn?? ?? Betsabe? Romero, meksyka??ska artystka, przekonuje, ??e tak.
2013 Guanlan International Print Biennial

The 4th Guanlan international Print Biennial in 2013 is forthcoming.

Deadline for receiving works: February 25, 2013, that means works must arrive in Guanlan before the time February 25. After February 25, We will frame all the works for Jury??s work. There deadline won??t postpone this time.
Exhibition place: Guanlan Original Printmaking Base, Shenzhen, China
Exhibition period: Middle May - Middle June, 2013
For more details: www.guanlanprints.com/b
Wystawa grafiki i ma??larstwa Profesora Wi??tolda Skulicza (1926????2009) w Oldenburgu

Zapraszamy na otwarcie wystawy grafiki i malarstwa Profesora Witolda Skulicza (1926??2009), prezesa Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, przygotowanej we wsp????pracy z Horst-Janssen-Museum oraz Sozialgericht und die AG Kunst in der Oldenburgischen Landschaft.

Wernisa?? odb?dzie si? w Elisabeth-Anna-Palais w Oldenburgu 18 stycznia 2013 roku o godz. 17.00.
V MKR Wernisa?? wystawy pokonkursowej

Muzeum Architektury oraz Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu serdecznie zapraszaj? na otwarcie wystawy po???czone z wr?czeniem nagr??d V Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku Wroc??aw 2012, kt??re odb?dzie si? 12 grudnia 2012 roku, o godz. 17:00 we wroc??awskim Muzeum Architektury.

czas trwania wystawy
12.12.2012-10.02.2013
wernisa?? i wr?czenie nagr??d
12.12.2012, godz. 1700
muzeum architektury
ul. Bernardy??ska 5, Wroc??aw