Polish Printmaking

IBO digital

Instytut Sztuki Uniwersytetu ??l?skiego oraz Wydzia?? Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Ostrawskiego og??aszaj? pierwsz? edycj? Mi?dzynarodowego Biennale Artystycznej Grafiki Cyfrowej dla Student??w i M??odzie??y.
Pressing Matter

Od 20 marca do 19 kwietnia The Polish Museum of America w Chicago prezentuje wystaw? PRESSING MATTER - A GLIMPSE AT THE POLISH PRINT CONTINUUM ukazuj?c? pi?? dekad polskiej grafiki.

Wystawie patronuj? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, dyrektor stowarzyszenia "WSP??LNOTA POLSKA" oraz Konsul Generalny RP w Chicago.
Kuratorzy wystawy: Beauvais Lyons i Monika Nowak

Graphic Artes 2009 Brugge Belgium

Od 1 marca do 1 czerwca 2009 mo??na nadsy??a? zg??oszenia do udzia??u w 12th EUROPEAN BIENNAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART - GraphicArtes 2009 .

Regulamin biennale mo??na pobra? ze strony konkursu:
www.graphicartes.be
Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009

Do 25 maja 2009 mo??na nadsy??a? zg??oszenia do I Mi?dzynarodowego Biennale WSCHODNI SALON SZTUKI Lublin 2009.

Konkurs ma charakter otwarty. Obejmuje szeroko rozumian? grafik?. Mog? w nim bra? udzia?? arty??ci z Polski, Bia??orusi, Litwy i Ukrainy. Prace, kt??re przejd? wst?pn? kwalifikacj? jury zostan? dopuszczone do wystawy i b?d? podlega? ocenie jury mi?dzynarodowego przyznaj?cego nagrody.
7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

Termin nadsy??ania prac: 2009-05-17

Kolejna edycja og??lnopolskiej wystawy o charakterze konkursowym, prezentuje najciekawsze prace wybitnych polskich artyst??w grafik??w powsta??e w ci?gu ostatnich trzech lat, tworz?ca najpe??niejszy i najbardziej aktualny obraz tej dziedziny w naszym kraju. Triennale Grafiki Polskiej jest od lat najwi?kszym spotkaniem artyst??w zajmuj?cych si? t? dyscyplin? sztuki, jak te?? wystaw? promuj?c? polsk? sztuk? na ??wiecie.
Konferencja 6BGS

Zdj?cia z otwarcia wystawy pokonkursowej 6 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu i wydarze?? towarzysz?cych mo??na obejrze? na stronach:

otwarcie wystawy ??GRAFIKA | My dzisiaj. ASP w Poznaniu?

otwarcie wystawy pokonkursowej i wr?czenie nagr??d laureatom 6 BGS

Konferencja towarzysz?ca 6BGS ??M??oda Grafika Polska. Postawy artystyczno-spo??eczne pokolenia XXI?
International raphic Art Biennial Split 2009

Od 1 marca do 15 sierpnia 2009 mo??na nadsy??a? prace na Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki Split 2009, Chorwacja.

Wszystkie informacje dotycz?ce biennale mo??na znale??? na stronie:
www.splitgraphic.hr
Grafika M??odych 2009

Efektem ??ywej wsp????pracy pomi?dzy Muzuem Papiernictwa w Dusznikach Zdr??j a Akademi? Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu jest cykl dorocznych wystaw promuj?cych tw??rczo??? m??odych artyst??w pod znacz?cym tytu??em ??Grafika M??odych?. W tegorocznej edycji prezentowane s? prace Katarzyny Wojdy??a i Wojciecha Ko??acza - student??w V roku grafiki z wroc??awskiej pracowni Intaglio prowadzonej przez prof. Przemys??awa Tyszkiewicza. Wystawa obejmuje r????norodne techniki druku wkl?s??ego i wypuk??ego. Honorowy patronat nad wystaw? obejmuje Rektor Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu prof. Jacek Szewczyk i magazyn kulturalno-spo??eczny ??Odra?.
Otwarcie odby??o si? 27 lutego 2009.
MTG Krak??w 2009

Druki uczestnictwa w Mi?dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie 2009 mo??na pobra? ze strony MTG - www.triennial.cracow.pl.

Prace do Fazy 1 (selekcji cyfrowej) nale??y nades??a? do dnia 31.03.2009.
Triennale Bitola 2009

Do 31 maja mo??na nadsy??a? prace do pierwszego etapu The 6th International Triennial of Graphic Art - Bitola 2009 (Republic of Macedonia)

Formularz i informacje dotycz?ce triennale mo??na pobra? z adresu:
www.polishprintmaking.com/images/upload/trienale-bitola2oo9.doc