Polish Printmaking

27.11.2008

WPROWADZENIE

Grafika artystyczna - ilustrator rzeczywisto??ci, komentator tego, co aktualne, tworzy??a i tworzy? b?dzie szlachetny ??wiat formy i tre??ci w kontra??cie do popularnych technik przekazu wizulanego Polsk? grafik? warsztatow? okresu powojennego cechowa?? dynamizm i ??ywio??owo???.

W obliczu nowych reali??w ??rodowisko grafik??w poszukiwa??o warsztatu, w kt??rym mog??oby rozpocz?? prac?. Obecne centra artystyczne kojarzone s? przede wszystkim z najwi?kszymi ??rodowiskami akademickimi. To w nich rodzi??y si? autonomiczne inicjatywy, kt??re uwzgl?dniaj?c lokalne dziedzictwo i nap??ywowy potencja?? ludzki, tworzy??y now? jako??? W latach powojennych wykrystalizowa??y si? g????wne o??rodki ??ycia akademickiego: stare - Krak??w i Warszawa, a tak??e nowe: Gda??sk, Katowice, Lublin, ???d??, Pozna?? i Wroc??aw.